Hankkeessa yhdistettiin ICT-ala ja luovat alat. Toiminta painottui luovien alojen näkökulmasta välittäjätoimijoihin, jotka määriteltiin Suomen kulttuurituottajia kouluttavien ammattikorkeakoulujen mukaan. Luovien alojen haasteiksi määriteltiin digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen uusien, lisäarvoa tuottavien innovaatioiden synnyttämiseksi. Alueellisiksi kasvualoiksi määriteltiin XR ja siihen liittyvä sovellusliiketoimintapotentiaali, sekä uusien teknologioiden mahdollistama uusi liiketoiminta.  Creathon on toteutunut monialaisina osaamisohjelmina, ja sen on nähty lisäävän luovien alojen ja muiden toimialojen sekä koulutuksenjärjestäjien ja työnantajien yhteistyötä merkittävästi. Creathonissa järjestettiin 4 esipilottia, 15 varsinaista pilottia ja 4 juurrutuspilottia (ks. pilottien sisältökuvaukset Hero, 2020, s.10-12). Creathonin piloteissa pidettiin 227 lähipäivää ja pilotteihin osallistui noin 720 osallistujaa, 62 opettaja (osittain samoja) ja kymmeniä yrityksiä, yhdistyksiä tai julkisia organisaatioita. Lisäksi toteutettiin juurrutuspilotteja. Juurrutuspiloteissa sovellettiin Creathonin hyviä käytäntöjä. Niiden avulla voitiin varmistaa, että oppilaitoksen rakenteet taipuvat pysyvään Creathon -toimintaan. Esim. New tech basics for cultural managers -verkkokurssin yhteydessä ilmoittautumiskäytäntöjä uudistettiin, opettajan verkkopedagoginen osaaminen päivitettiin, alustan ominaisuuksia käyttöönotettiin ja uusi sertifikaatti luotiin täydennyskoulutukseen. Hankkeen välittöminä tuloksina pidämme kehittämiämme Creathon -toimintamallia, oppimateriaaleja, juurtuneita kursseja, opetussuunnitelmatekstejä ja hankkeen tuottamia oppaita ja kirjoja sekä julkaistuja blogeja, vlogeja ja opetusvideoita ja virtuaalista lopputapahtumaa.

a) Hankkeesta on juurtunut 11 jatkuvan oppimisen kurssia, joille on tehty oppimateriaaleja videoina, teksteinä ja tehtävinä sekä muodostettu jokaiselle erityinen työelämäverkosto:

 1. New technologies basics for cultural managers 5 op – verkkokurssi, Metropolia AMK
 2. Tech for Dummies –kurssimateriaalit
 3. Tech for DumDums -Instagramkurssi integroitavaksi muille kursseille
 4. Digitaaliset toimintaympäristöt -kurssi 5 op Humak Täydennyskoulutusta verkossa
 5. Uudistuvat mediat -kurssi 5 op SeAMK
 6. Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin -kurssi 5 op SeAMK
 7. Strateginen ennakointi ja visioiva suunnittelu 5 op SeAMK Kulttuurituotannon Yamk-ohjelma
 8. Kulttuurin, soten ja ICT:n yhteinen innovaatioprojekti. Yhteistyö Haaga-Helia AMK:n ja Omnian kanssa.
 9. XR Uuteen todellisuuteen 5 op -verkkokurssi yhteistyössä FIVR ry ja Omnian kanssa, Metropolia AMK
 10. Trender i konst och kultur, 5 op, Arcada
 11. Media innovations, Masters, 5 op, Arcada

b) Kursseilla käytettyjä innovatiivisia materiaaleja ja menetelmiä on kuvattu teoksessa Hero, 2020. Opetusvideoita on tehty kymmeniä ICT-alojen ja rajapinta-alojen yrityksiä ja toimijoita osallistamalla haastatteluihin ja luennoijiksi. Videot: https://www.youtube.com/channel/UCOYrtc3tC6_Y_8kB5A26Xxg/videos?view_as=subscriber

c) Opetussuunnitelmauudistukset olivat Kulttuurituotannon OPS-uudistukset Metropoliassa ja Arcadassa (ks. Björkqvist & Hero 2020, teoksessa Hero, Toim. 2020) sekä Monialainen innovaatioprojekti (Ks. Hero, 2020, teoksessa Toim. Hero 2020).

d) Sähköiset kirjat: 

Hero L.-M. (Toim.)., (2019). Käsikirja teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan fasilitointiin. Creathon (ESR) -hankkeen julkaisu. Metropolia Ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-328-138-7 Hero, L.-M. Toim.  (2020).

Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät. Creathon (ESR) -hankkeen julkaisu. Metropolia Ammattikorkeakoulu. (Julkaistaan 5.6.2020) Hero, L.-M. (2020).

InnoKortit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-220-9 Hero, L.-M. (2020). InnoCards. OIVA series. Publications of Metropolia University for Applied Sciences. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-222-3 


Hankkeen tuloksena Pilottien perusteella kehitettiin Creathon-malli 2.0 (Hero 2020, s. 60; vrt. Creathonmalli 1.0: Hero toim., 2019) eli “Teknologian ja kulttuurin puu”, joka kuvaa tahto- ja tavoitetilaa ammattikorkeakoulujen kontekstissa lähinnä kulttuurialojen kehittämisen kannalta. Malli tukee koulutuksen järjestäjiä alueensa luovan alan toimijoiden teknologisen osaamisen vahvistamisessa. Mallista koulutusalan toimijat voivat löytää keinoja vahvistaa ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa välittäjäammatissa toimivien jatkuvaksi pätevöitymiseksi. Kulttuurin ja teknologian yhteinen puu antaa aluksi ohjeen rakentaa ja viljellä uusien raja-alojen ja vyöhykkeiden syntymistä. Sitten se ohjaa törmäyttämään eri alojen ja toimijaryhmien edustajia aktiivisessa ja autenttisessa toiminnassa. Se myös kehottaa asettamaan toiminnalle selkeät tavoitteet jättäen ne kuitenkin avoimeksi ja mahdollistavaksi, sallivaksi ja yllätykselliseksi lopputuotoksiltaan. Puu juurruttamaan ratkaisuja, toimintamalleja ja osaamista yhteiskuntaan aidosti ja simuloimatta. Juurtuminen edellyttää, että opettajat ja opiskelijat voivat käsittää alueen ja yritysten ja uuden yrittäjyyden kehittämisen myös omaksi keskeiseksi tehtäväkseen osana koulutusta. Aitoa lisäarvoa on voitava tehdä näkyväksi, jotta osallistuvat toimijat oivaltavat yhteiskunnalliset vaikutukset ja toiminta on aidosti arvokasta eikä puuhastelua. Vankat juuret monialainen toiminta ja autenttinen oppiminen voi tänään saada vain teknologista sovellusosaamista vahvistamalla, ja se edellyttää omakohtaista kokeilemista. 

Mallin avulla on lisäksi mahdollista arvioida koulutuksen “creathonisuutta”. Creathonisuudella tarkoitetaan 1) Koulutus mahdollistaa autenttisen oppimisen työelämän kanssa yhdessä: rajaa täydennyskoulutettavien ammatissa jo toimivien ja opiskelijoiden välillä ei ole tarpeen havaita, 2) Koulutus mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä, 3) Koulutus tapahtuu alueellisissa innovaatioverkostoissa niitä luo den ja kehittäen, 4) Koulutus tuottaa muutakin lisäarvoa yhteiskunnassa kuin oppimista, 5) Koulutus kehittää teknologista osaamista, 6) Koulutus lisää ammatillista monialaisuutta ja monialaisuuteen liittyviä kompetensseja, 7) Koulutus lisää luovuutta, innovaatiokyvykkyyttä, tulevaisuusorientaatiota, proaktiivisuutta ja yrittäjyyttä sekä teknologista sovellusosaamista kulttuurin työkentillä.Tulosten vaikutukset ovat käytännössä monipuoliset. Tietoisuus eri digitaalisista työvälineistä ja niiden tarpeesta ja sovellusmahdollisuuksista kulttuurialoilla on lisääntynyt.Lisäksi syntyi tätä tukeva ICT ja luovan alana toimijoiden valtakunnallinen ja alueellinen verkosto, joka tuotti Creathonien aikana uusia tuotteita ja palveluja yritysten antamiin haasteisiin. Verkosto levittää vaikutuksia ottamalla käyttöön hankkeen onnistumisia. Lyhyellä aikavälillä tähdättiin suoraan mukana olevien ICT- ja luovan alan toimijoiden yhteistyön syventämisen kautta liiketoiminnan kasvuun lisäarvojen kautta. Osallistuneet yritykset kokivat kehitetyt ratkaisut hyödyllisiksi ja ICT-yritykset saivat hyötyä löydettyään uusia asiakkaita kulttuurialoilta.Creathonin luomissa verkostoissa on jatkossakin helppo muodostaa yhteistyötä. Verkostotoiminnan ja yhteistyön vaikutukset olivat molemminpuoliset:

 1. Hyödyt organisaatioille: Uusi tieto ja osaaminen, soveltamisosaaminen, uudet kohderyhmät, uudet yhteistyökumppanuudet, toiminnan esittely, koulutusyhteistyön tekeminen, uusi kohderyhmä, myynti- ja markkinointi yrityksen puolesta, näkyvyys ostajille, brändihyödyt, uudet ideat, konseptit ja tuotteet materiaaleineen
 2. Hyödyt järjestävälle oppilaitokselle:  Resurssien jakaminen, uuden tiedon jakaminen, työelämän toimintaympäristö, alan toimintaympäristö ja teknologian soveltamisoppi, toimeksianto opiskelijoille, aidot projektit opiskelijoille, valmiit kurssimateriaalit ja tekstit, opetusvideot, monialaisuuden ja monikykyisyyden ymmärtäminen, koulutussiilojen purkautuminen käytännön toiminnassa, verkostofasilitoinnin osaamisen kehittyminen, avoimen innovaatiotoiminnan osaamisen kehittyminen

Tulokset vaikuttivat myös opettajiin ja koulutussuunnittelijoihin. Opettajien yrittäjämäiset taidot kehittyivät Creathon -projektin aikana merkittävästi. Opettajat oppivat tuotteistamaan innovaatio- ja koulutuspalveluja yrityksille ja organisaatioille. Näin opettajan roolin muutosta voitiin edistää. Opettaja ei vain opeta opiskelijoita, vaan toimii avoimen innovaatioverkoston fasilitaattorina. Pitkän aikavälin vaikutukseksi arvioimme luovan alan toimijoiden ja opettajien sekä koulutussuunnittelijoiden parantuneen kyvyn vastasta ICT:n kehityksen mukana tulevaan rakennemuutokseen ja hyödyntää yhteistyötä teknisten alojen kanssa luovan alan kehittämisessä. Samalla on syntynyt menetelmä- ja fasilitointiosaamista sekä opetussuunnitelmatasolle ja toteutustasolle asti vietynä uusia koulutussisältöjä, pedagogisia malleja ja näiden toteuttamista tukevaa yhteiskehiteltyä materiaalia, jotka pitkällä aikavälillä arvioimme tehokkaasti vahvistavan teknologiaorientoituneiden kulttuurialalle valmistuvien uusien ja nykyisten ammattilaisten osaamispohjaa. Fasilitointiosaaminen, menetelmäosaaminen on kehittynyt merkittävästi (Hero Toim. 2020, Osa 3: Menetelmät) Erityisesti koronapandemia näytti merkittävän tarpeen virtuaalisen tapahtumatuotannon osaamiselle. Tähän pystyttiin vain osittain vastaamaan tässä hankkeessa, sillä pandemian aikana hanke oli jo lopputapahtumaa ja julkaisua vaille valmis. Suosittelemmekin virtuaalisen tapahtumatuotannon jatkuvan oppimisen lisäämistä luovien alojen välittäjäportaan keskuudessa.

Hero L. (Ed)., (2020). Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät. , In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.


Hero, L.-M. (2020). InnoKortit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Hero, L.-M. (2020). InnoCards. OIVA series. Publications of Metropolia University for Applied Sciences.

Tech for DumDums – Follow and like New Tech on Social Media. The most simple way of continuous learning is to let social media guide you and push all the latest and greatest content your way! 

Kuva Tech For Dummies-materiaalien kotisivuilta, jossa vaalea tausta ja otsikko isolla. Alla teksti "Uudet teknologiat minuutissa fiksulle kulttuurituottajalle".

Tech for Dummies eli uusia teknologioita fiksuille kulttuurituottajille. Opi minuutissa, mitä tarkoitta tekoäly, robotti, XR, 3D printtaus, RFID, RAIN ja IoT.

Käsikirja teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan fasilitointiin. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja 3.  Hero, Laura-Maija (Toim.) 2019.

Tulokset: Seurantakausi I

Tulokset: Seurantakausi II

Tulokset: Seurantakausi III


Creathonin aikana syntyy uutta sisällöllistä ja toiminnallista osaamista, joka liitetään osaksi taide- ja kulttuurialan koulutusjärjestelmää. Tämän lisäksi syntyy tavoitetta tukeva ICT- ja luovan alan toimijoiden verkosto, joka tuottaa Creatonien aikana turnausmuotoisesti uusia tuotteita ja palveluja yritysten antamiin haasteisiin. Toiminnalla tähdätään mukana olevien ICT- ja luovan alan toimijoiden yhteistyön lisäämiseen ja tätä kautta liiketoiminnan kasvuun.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutus on taide- ja kulttuurialan toimijoiden parantunut kyky hyödyntää uusiutuvaa teknologiaa omassa työssään. Kun Creathonin sisällöllinen ja toiminnallinen osaaminen viedään ammattikorkeakouluihin uusina koulutussisältöinä, vahvistavat ne pitkällä aikavälillä taide- ja kulttuurialalle valmistuvien uusien ammattilaisten teknologista osaamispohjaa.

Creathon-hankkeen tuloksia julkaistaan ja raportoidaan jatkuvasti. Kaikki hankkeessa julkaistut raportit ja käsikirjat ovat ladattavissa tällä sivulla. Hankkeen tuloksia julkaistaan jatkuvasti myös CreathonCoreForumin blogissa, johon pääset tutustumaan täältä