Kirjoittaja: Sanna Pekkinen, FL, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 10.12.2019

ESR-rahoitteisessa Creathon-hankkeessa on tavoitteena yhdistää luovan ja ICT-alan ammattilaisia ja opiskelijoita jakamaan osaamistaan sekä yhdessä kehittämään digitaalisia tuotantoja taide- ja kulttuurialalle.

Jotta pystyisimme vastaamaan hankkeen tavoitteisiin valtakunnallisella tasolla, päätimme kokeilla verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaa koulutuspilottia, johon eri alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten olisi helppo osallistua riippumatta asuinpaikasta, aikaisemmasta koulutuksesta tai tiukoista aikatauluista.

Tavoitteena laajentaa osaamista ja löytää uusia työmahdollisuuksia

Viiden opintopisteen laajuisen Digitaaliset toimintaympäristöt verkkopilotin ta­voit­tee­na on vah­vis­taa toisaalta luovan alan osaajien di­gi­taa­lis­ten toi­min­ta­ympäristöjen tun­te­mus­ta ja toisaalta tuoda sisältöjä ICT-osaajien teknisiin projekteihin. Yhteisenä tavoitteena molemmille kohderyhmille on aut­taa hei­tä löytämään uu­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia.

Pilotissa tutus­tu­taan erilaisten tehtävien avulla sekä mo­ni­puo­li­sen ja ajan­koh­tai­sen ma­te­riaa­lin ja asian­tun­ti­ja­kaar­tin johdolla mm. li­sä­tyn ja vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den, avoi­men da­tan ja ro­bo­tii­kan mah­dol­li­suuk­siin kulttuuri- ja taidetuotannoissa.

Lisäksi osallistujat suunnittelevat ryhmissä taide- ja kulttuurialalle uutta teknologiaa hyödyntävän konseptin. Konseptin lähtökohtana voi olla taiteen sisältö esim. kuvataidenäyttely tai konsertti, johon halutaan tuoda jokin digitaalinen elementti tai jokin osa tuotantoprosessista, vaikkapa markkinointiviestinnän tai tilasuunnittelun digitalisoiminen. Konseptin sisältö riippuu yhteistyökumppanin tarpeesta ja opiskelijoiden omasta kiinnostuksesta.

Alustana avoin amk ja CampusOnline

Sopivan alustan verkkopilotin toteuttamiselle ja hallinnoimiselle tarjosi Humakin avoimen amk:n tarjonta ja eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarkoitettu CampusOnline.fi-portaali. Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia opintoja ja koska tarjottu pilotti on osa ESR-hanketta, se on myös osallistujille ilmainen.

CampusOnline on taas ilmainen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille. Verkkopilottia markkinoitiin loppukesän ja syksyn 2019 aikana laajasti hankkeen kohderyhmille ja hankkeen verkostoissa mukana oleville tahoille suoralla sähköpostiviestinnällä sekä hankkeen ja Humakin nettisivujen kautta.

Amk-opiskelijoita tavoiteltiin lähinnä markkinoimalla CampusOnlinea.

Creathon-toimijat lokakuisessa hankkeen arviointityöpajassa. Kuva: Laura-Maija Hero.

Markkinointi onnistui hyvin, sillä kun verkkopilotti alkoi lokakuussa, osallistujia oli peräti 154. Heistä 32 oli Humakin tutkinto-opiskelijoita, 44 avoimen amk:n opiskelijoita ja 78 CampusOnline-opiskelijoita.

Jo etukäteen oli tiedossa, että ilmaiseen koulutukseen on helppo ilmoittautua, mutta kun opintojakso todellisuudessa alkaa, osallistuminen on epävarmaa. Näin kävi tämänkin pilotin kanssa.

Kun lokakuun alussa lähetimme kaikille osallistujille tervetuloa-viestin ja ohjeet kurssin suorittamiseksi, saimme paluupostissa noin 20 pahoittelevaa viestiä, joissa kerrottiin, että henkilökohtainen aikataulu tai elämäntilanne on muuttunut alkusyksystä niin paljon, että ei ole mahdollisuutta osallistua pilottiin.

Tässä vaiheessa marraskuuta verkkopilotti on yli puolenvälin.

Mukana on reilut 50 opiskelijaa, jotka ovat todella paneutuneet tehtäviinsä ja aiheisiinsa. Konsepti-ideat pitchattiin yhteisessä webinaarissa, ja luvassa on todella innovatiivisia ja kekseliäitä tuotantosuunnitelmia eri organisaatioihin.

Keskusteluja teknologian vaikutuksista

Uusi teknologia näyttäytyy opiskelijoille kiinnostavana ja inspiroivana. Opiskelijat ovat käyttäneet paljon aikaa jakaakseen toisilleen innostavia esimerkkejä jo toteutetuista tuotannoista. He myös kommentoivat rakentavasti ja kannustavasti toistensa videoita, joissa jokaisen pitää itse pohtia teknologian vaikutuksia lähitulevaisuudessa joko yksilön identiteettiin ja yhteisöön, työelämään, ympäristöön tai eettisyyteen liittyen.

Ludi Planet

Videoiden aihepiirit jakautuvat tasaisesti kaikkiin näkökulmiin. Yleisenä havaintona voisi nostaa opiskelijoiden toisaalta kriittisen, mutta samalla myös positiivisen näkemyksen teknologian hyödyntämisessä.

Yksi opiskelija totesi videossaan, että ”teknologian kehityksessä ei voida enää peruuttaa, nyt on katsottava vaikutuksia.”

Varsinkin ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmista mahdollisuuksia nähdään olevan paljon, mutta työelämän muutoksessa ja eettisten näkökulmien huomioimisessa havaitaan haasteita.

Verkkopilotti päättyy joulukuun puolivälissä ja silloin näemme, millaisia konsepteista todella tuli ja toisaalta, kuinka moni opiskelija tekee opintojakson loppuun asti. Meiltä pilotin rakentaneita opettajilta, se vaati paljon suunnittelutyötä ja erilaisten materiaalien kokoamista ja osin itse tuottamistakin.

Myös osallistuminen verkkoympäristössä käytyihin keskusteluihin, opiskelijoiden ohjaamiseen ja neuvomiseen on kulunut paljon hanketunteja. Toisaalta on ollut hienoa seurata opiskelijoiden verkostoitumista ja erialojen ihmisten kohtaamista.

Tässä pilotissa todellakin opiskelualat, opiskelijat ja ammattilaiset ovat menneet sekaisin. Toivottavasti tämä ristiin pölytys näkyy myös osaamisen lisääntymisenä ja tiedon jakamisena työssä ja muissa opinnoissa.

Humak on osatoteuttajana neljän ammattikorkeakoulun yhteisessä ESR-rahoitteissa Creathon-hankkeessa, jossa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Hanke alkoi elokuussa 2018 ja kestää kesäkuun 2020 loppuun saakka.

Lähteet:

CampusOnline.fi Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintoportaali http://campusonline.fi

Creathon-hanke https://creathon.metropolia.fi/